1 Algemene Informatie

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst Vakantievilla Ardèche.

2 Reserveren

Reserveren kan uitsluitend conform het formulier “huurovereenkomst” voorzien van een kopie van paspoort of identiteitsbewijs van de huurder. Na bevestiging door de verhuurder is reservering definitief.

De huurder heeft het recht tot  maximaal 9 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst door de huurder kosteloos te annuleren middels aangetekend schrijven. Voornoemde mogelijkheid geldt niet bij reserveringen korter dan 6 weken voor aankomstdatum. Huurder voldoet uiterlijk 14 dagen na bevestiging huurovereenkomst 35% van het totale huurbedrag, vermeerderd met € 9,– administratiekosten. De overige 65% dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan.

Bij reserveringen korter dan 6 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerderd met € 9,– administratiekosten binnen 7 dagen na bevestiging huurovereenkomst te worden voldaan. Bij reserveringen korter dan 3 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerderd met € 9,– administratiekosten direct telefonisch te worden overgeboekt.

Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht tot  verhuur aan derden over te gaan tijdens de in de huurovereenkomst overeengekomen huurperiode en zal niet tot terugbetaling worden overgegaan van reeds gedane betalingen

3 Annuleren door huurder

Bij annulering door de huurder, door welke omstandigheid dan ook, dient de huurder per direct zowel telefonisch als per aangetekend schrijven de annulering te bevestigen.

Bij annulering tot 6 weken voor aankomstdatum zal 35% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen die de 35% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd. Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomstdatum doch langer dan 2 weken voor aankomstdatum zal 65% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen die de 65% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd.

Bij annulering korter dan 2 weken voor aankomstdatum zal 100% van de huursom in rekening worden gebracht.

4 Annulering door verhuurder

Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is om tot verhuur over te gaan in de periode maximaal 6 weken voor aankomstdatum zal de verhuurder 100% van de huursom restitueren.

Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan in de periode tussen 6 en 2 weken voor aankomstdatum zal  de verhuurder 100% van de huursom restitueren vermeerderd met 7%.

Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan  in de periode van 2 weken voor aankomstdatum tot aankomstdatum zal de verhuurder 100% van de huursom restitueren vermeerderd met 10%. De verhuurder kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering. Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.

5 Borg

Huurder dient bij reservering € 350,– te voldoen zijnde zekerheid bij eventuele schade c.q. diefstal aan de vakantiewoning, de inrichting van de vakantiewoning, en alle op het terrein aanwezige materialen en goederen welke op huurder zullen worden verhaalt. De borg zal bij geen schade of diefstal zoals hierboven omschreven uiterlijk 2 weken na beëindiging huurperiode worden gerestitueerd, verminderd met de schoonmaakkosten en toeristenbelasting.

6 Inspectie / Onderhoud

Verhuurder heeft te alle tijde het recht het terrein en de gebouwen te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.

 7. Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan de vakantiewoning, de inrichting van de vakantiewoning en alles wat op het terrein van de vakantiewoning aanwezig is, veroorzaakt door de huurder, de medehuurders dan wel derden tijdens de huurperiode. Schade en/of diefstal dient door de huurder volledig te worden vergoed. Dit geldt ook voor hierdoor eventueel ontstane gevolgschade en voor eventueel te maken incassokosten. Het in de woning aanwezige huisregelement dient op correcte wijze te worden nageleefd.

Bij het gebruik van Wifi is het verboden illegaal te downloaden. Eventuele boetes hiervoor zijn voor uw rekening.

8 Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, letsel en/of diefstal van welke aard dan ook tijdens de huurperiode. Eventuele storingen van electra, licht en/of water zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bovengenoemde storingen kunnen nimmer tot restitutie van de huursom leiden.

Natuurrampen of andere overmachtsituaties kunnen eveneens nimmer leiden tot restitutie van de huursom. Eventuele claims van welke aard dan ook kunnen nimmer het huurbedrag overschrijden. 

De huurder verklaart te zijn verzekert conform de Wettelijke Aansprakelijkheid in eigen land.

9 Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

10 Brandgevaar

Ter voorkoming van brandgevaar is het in de slaap- en woonvertrekken van het huis en overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.

Open vuur en BBQ op vuur op het terrein of aanpalende bos zijn niet toegestaan.

11 Klachten

Klachten van welke aard dan ook dienen binnen 7 dagen na vertrekdatum schriftelijk te worden ingediend. Klachten zullen direct in behandeling worden genomen en kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot restitutie van een deel van de huursom. De uiteindelijke beslissing hierover zal uitsluitend door de verhuurder worden genomen.

12 Aanvullende informatie

De aankomsttijd zal altijd na 16.00 uur van de aankomstdag zijn.

De vertrektijd zal altijd uiterlijk 10.00 uur van de vertrekdag zijn.

De huurperiode zal altijd aanvangen en eindigen op een zaterdag. Uitzonderingen hierop zijn in overleg mogelijk en zullen in de huurovereenkomst worden vastgelegd.

Beddengoed, linnengoed en handdoeken dient de huurder zelf te verzorgen.

 

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Naarden, december 2021